MADR удължава срока за подаване на заявления за записване в програмата TOMATA и премахва задължението за подаване на данъчни документи за достъп до минимална помощ

Posted on Feb 20, 2022

programul tomata

Министерството на земеделието и развитието на селските райони съобщава, че е разработило проект на нормативен акт, който ще измени ПМС № 148/2022, както и ПМС № 147/2022, като уреди следните аспекти:

- удължаване на срока за подаване на заявления за минимална помощ за зеленчуци в защитени територии до 1 април 2022 г. включително;

- отмяна на критерия за допустимост по отношение на неизплатените фискални задължения към общия консолидиран държавен бюджет и за двете схеми за помощ de minimis;

- премахване на удостоверението за данъчна атестация и фискалния регистър от документацията, приложена към заявлението за включване и в двете схеми за помощ de minimis.

„След диалога със земеделските производители, които се...

Министерството на земеделието на окръг Телеорман организира квалификационни курсове за професията "Трактор"

Posted on Feb 4, 2022

курсове за трактор

DAJ Teleorman Ви предлага възможност да участвате в курса за професионална квалификация - професията тракторист с продължителност 360 часа (теория и практика, считано от 1 февруари 2022 г.).

Курсът ще ви помогне да овладеете основите, както и да работите във фирма със земеделски профил, като след завършването му участниците ще получат квалификационен сертификат по професията тракторист, национално призната от Министерството на труда и Министерството на Селско стопанство Развитие на селските райони.

Това също е начин хората да получат квалификация, ако вече имат опит в областта, но нямат сертификат, удостоверяващ това,

Списък на модулите, включени в курса:

-Прилагане на законовите разпоредби относно здравето и безопасността при работа и в областта на извънредните ситуации;

-Прилагане на правилата за опазване на околната среда;

-Прилагане...

Курсове за професионално обучение за селскостопански работници

Posted on Feb 4, 2022

Дирекция по земеделие на окръг Телеорман организира:

360-часови курсове за професионално обучение за:

-Работник в растениевъдството;

-Работник за животни;

- Тракторист.

40-часови курсове за обучение за бенефициенти за:

-Мярка 10 - агроекология и климат;

-Мярка 11 - биологично земеделие;

-Управление на земеделското стопанство.

Необходимите документи за записване в курсове за професионално обучение са:

- CI/BI копие;

- копие на диплома (минимум 8 класа);

Необходимите документи за записване в курсовете за обучение са:

- CI/BI копие;

- копие на диплома (минимум 8 класа);

- удостоверение за регистрация на ONRC;

-копие от решение за финансиране на курсовете Управление на селскостопанската експлоатация.

За информация можете да се обадите на:...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1693 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 ноември 2020 година

Posted on Jan 20, 2022

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1693 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, след консултация с Европейския икономически и социален комитет, в съответствие с обикновената законодателна процедура(1), като имат предвид, че: (1) С Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета(2), който влезе в сила на 17 юни 2018 г., се установява нова нормативна уредба на...

Увеличаване на държавната помощ в животновъдния сектор

Posted on Dec 14, 2021

На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. Решението за изменение на чл.19 ал.8 от ОУ бр. 1179/2014 за създаване на схема за държавна помощ в животновъдния сектор.

Този нормативен акт установява увеличение на държавната помощ за 2021 г. от 40 милиона леи на 70 милиона леи, сума, която попада в рамките на тавана, одобрен за периода 2015 - 2022 г., съответно 759 250 000 леи.

След това изменение разпределението на сумите по видове също беше променено, пропорционално на средствата, поискани от първоначалните годишни заявления, съответно 30 817 000 леи за говеда, биволи, свине и еднокопитни и 39 183 000 леи за овце и кози.

Средствата са осигурени от държавния бюджет, в рамките на утвърдените от Министерството на земеделието и...

Площи, заети от основните култури в окръг Телеорман през 2021 г

Posted on Dec 14, 2021

Площи, заети от основните култури в окръг Телеорман през 2021 г

Професионално обучение - фото-видео изображения Videle, Румъния

Posted on Sep 2, 2020

Изображения от професионално обучение

2020-09-01 at 10.31.24.jpeg 2020-09-01 at 10.31.25.jpeg 2020-09-01 at 10.31.26-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.27.jpeg 2020-09-01 at 10.31.28-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.28.jpeg 2020-09-01 at 10.31.30.jpeg 2020-09-01 at 10.31.32.jpeg 2020-09-01 at 10.31.35-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.36.jpeg 2020-09-01 at 10.31.37.jpeg 2020-09-01 at 10.31.38.jpeg 2020-09-01 at 10.31.39.jpeg 2020-09-01 at 10.31.40.jpeg 2020-09-01 at 10.31.41-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.41.jpeg 2020-09-01 at 10.31.42-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.43.jpeg 2020-09-01 at 10.31.44.jpeg 2020-09-01 at 10.31.45.jpeg 2020-09-01 at 10.31.46.jpeg 2020-09-01 at 10.31.47.jpeg 2020-09-01 at 10.31.48.jpeg 2020-09-01 at 10.31.49.jpeg 2020-09-01 at 10.31.50.jpeg 2020-09-01 at 10.31.51.jpeg 2020-09-01 at 10.31.52.jpeg 2020-09-01 at 10.31.53.jpeg 2020-09-01 at 10.31.54.jpeg 2020-09-01 at 10.31...