REGULAMENTUL (UE) 2020/1693 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește data de aplicare a acestuia și anumite alte date menționate în regulamentul respectiv

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, după consultarea Comitetului Economic și Social European, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1), întrucât: (1) Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului(2), care a intrat în vigoare la 17 iunie 2018, instituie un nou cadru de reglementare pentru producția ecologică. Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la vechiul cadru de reglementare către cel nou, regulamentul respectiv prevede data de aplicare de 1 ianuarie 2021. (2) La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că epidemia de COVID-19 constituie o „urgență de sănătate publică de importanță internațională”, iar la 11 martie 2020 a anunțat că a devenit pandemie. Pandemia de COVID-19 a dus la apariția unor circumstanțe extraordinare care impun eforturi substanțiale din partea sectorului ecologic, care nu ar fi putut fi anticipate în mod rezonabil în momentul adoptării Regulamentului (UE) 2018/848. (3) Pandemia de COVID-19 și criza de sănătate publică aferentă reprezintă o provocare fără precedent pentru statele membre și o povară grea pentru operatorii din domeniul producției ecologice (denumiți în continuare „operatorii”). Astfel, operatorii își concentrează eforturile asupra menținerii producției ecologice și a fluxurilor comerciale și nu se pot pregăti în același timp pentru aplicarea noului cadru de reglementare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848. Așadar, este foarte probabil ca statele membre și operatorii să nu fie în măsură să asigure implementarea și aplicarea corespunzătoare a regulamentului respectiv începând de la 1 ianuarie 2021, astfel cum s-a avut în vedere inițial. (4) Pentru a se asigura buna funcționare a sectorului ecologic, pentru a se oferi securitate juridică și pentru a se evita eventualele perturbări ale pieței, este necesar să se amâne data de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 și anumite alte date menționate în regulamentul în cauză care decurg din data respectivă. (1)Poziția Parlamentului European din 8 octombrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 octombrie 2020. (2)Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

(5) Având în vedere amploarea pandemiei de COVID-19 și criza de sănătate publică aferentă, evoluția sa epidemiologică, precum și resursele suplimentare necesare statelor membre și operatorilor, este adecvat să se amâne cu un an data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848. (6) Mai multe date legate de derogări, de rapoarte sau de împuterniciri acordate Comisiei pentru a pune capăt sau a prelungi derogările decurg direct din data de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848. Prin urmare, este necesar să se amâne cu un an și aceste date. Datele respective au fost stabilite ținând seama de timpul necesar pentru adaptarea operatorilor la încetarea derogărilor sau pentru ca statele membre și Comisia să colecteze suficiente informații privind disponibilitatea anumitor factori de producție pentru care au fost acordate derogări ori pentru prezentarea de către Comisie a unui raport către Parlamentul European și Consiliu și pregătirea unei propuneri legislative sau a unor acte delegate. (7) Pandemia de COVID-19 și criza de sănătate publică aferentă reprezintă o provocare fără precedent și pentru țările terțe și operatorii stabiliți în țări terțe. În consecință, în cazul țărilor terțe care au fost recunoscute ca echivalente în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului(3), este oportun să se prelungească cu un an data expirării recunoașterii lor, până la 31 decembrie 2026, astfel încât aceste țări terțe să aibă timp suficient pentru a-și schimba statutul fie prin încheierea unui acord comercial cu Uniunea, fie prin respectarea pe deplin de către operatorii lor a Regulamentului (UE) 2018/848, fără perturbări inutile ale comerțului cu produse ecologice. (8) În mod similar, data de expirare a recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control din țările terțe, recunoaștere acordată în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, ar trebui să fie prelungită cu un an, până la 31 decembrie 2024, pentru a acorda acestor autorități de control și organisme de control, precum și operatorilor lor certificați din țări terțe, timp suficient pentru a depăși impactul pandemiei de COVID-19 și pentru a se pregăti pentru noul cadru de reglementare stabilit de Regulamentul (UE) 2018/848. (9) Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume de a asigura buna funcționare a sectorului ecologic, a oferi securitate juridică și a evita eventualele perturbări ale pieței ca urmare a circumstanțelor extraordinare cauzate de epidemia de COVID-19, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. (10) Având în vedere pandemia de COVID-19 care a dus la circumstanțe extraordinare în privința producției ecologice care necesită o acțiune imediată, se consideră oportun să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. (11) Având în vedere necesitatea imperioasă de a asigura imediat securitatea juridică pentru sectorul ecologic în circumstanțele actuale, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență, în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Regulamentul (UE) 2018/848 se modifică după cum urmează: 1. La articolul 29 alineatul (4), data „31 decembrie 2024” se înlocuiește cu „31 decembrie 2025”. 2. La articolul 48 alineatul (1) al doilea paragraf, data „31 decembrie 2025” se înlocuiește cu „31 decembrie 2026”. 3. La articolul 49, data „31 decembrie 2021” se înlocuiește cu „31 decembrie 2022”. (3)Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1). ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 381/2 13.11.2020
4. Articolul 53 se modifică după cum urmează: (a) la alineatul (1), data „31 decembrie 2035” se înlocuiește cu „31 decembrie 2036”; (b) alineatul (2) se modifică după cum urmează: (i) în teza introductivă, data „1 ianuarie 2028” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2029”; (ii) la litera (a), data „31 decembrie 2035” se înlocuiește cu „31 decembrie 2036”; (c) la alineatul (3), data „1 ianuarie 2026” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2027”; (d) la alineatul (4), data „1 ianuarie 2025” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2026” și data „31 decembrie 2025” se înlocuiește cu „31 decembrie 2026”; (e) la alineatul (7) primul paragraf, în teza introductivă, data „31 decembrie 2025” se înlocuiește cu „31 decembrie 2026”. 5. La articolul 57 alineatul (1), data „31 decembrie 2023” se înlocuiește cu „31 decembrie 2024”. 6. La articolul 60, data „1 ianuarie 2021” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2022”. 7. La articolul 61, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: „Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2022.” 8. Anexa II se modifică după cum urmează: (a) în partea I, punctul 1.5 se modifică după cum urmează: (i) la al doilea paragraf, data „31 decembrie 2030” se înlocuiește cu „31 decembrie 2031”; (ii) la al treilea paragraf, data „31 decembrie 2025” se înlocuiește cu „31 decembrie 2026”; (b) partea II se modifică după cum urmează: (i) la punctul 1.9.1.1 litera (a), data „1 ianuarie 2023” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2024”; (ii) la punctul 1.9.2.1 litera (a), data „1 ianuarie 2023” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2024”; (iii) la punctul 1.9.3.1 litera (c), în teza introductivă, data „31 decembrie 2025” se înlocuiește cu „31 decembrie 2026”; (iv) la punctul 1.9.4.2 litera (c), în teza introductivă, data „31 decembrie 2025” se înlocuiește cu „31 decembrie 2026”; (c) în partea III, la punctul 3.1.2.1 al doilea paragraf, data „1 ianuarie 2021” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2022”; (d) în partea VII, la punctul 1.1, data „31 decembrie 2023” se înlocuiește cu „31 decembrie 2024”. Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2020. Pentru Parlamentul European Președintele D. M. SASSOLI Pentru Consiliu Președintele M. ROTH ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene 13.11.2020 L 381/3

0 Comentarii
Ian 20, 2022 By administrator