Насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България"

Тази система поддържа всички заинтересовани да намерят работа или да открият бизнес в областта на биологичното земеделие и се предоставя от кметството Videle

Мащабният проект е на стойност 1,2 млн. евро и е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”.

Дейности по проекта

  1. Дейности по Управление на проекта
  2. Дейности по информационна публичност
  3. Развитие на трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие
  4. Разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна платформа за зелени работни места в селските райони
  5. Доставка и инсталиране на 4 инфо-киоски, поставени на обществени места в двете общини - Община Лясковец и Община Виделе
  6. Организиране на съвместни обучителни програми и курсове за подобряване на мобилността в селските райони
  7. Организиране на езикови курсове за повищаване на мобилността на работната сила
  8. Организиране на съвместни трансгранични базари (трудови борси) за насърчаване на идеи, възможности и добри практики за създаване на заетост в трансграничния регион
  9. Организране на лятна академия