Настоятелството на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Община Лясковец в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец от 23.06.2022 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, Община Лясковец

ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения

за местни инициативи, сесия 2022

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец и насоки и критерии за сесия 2022 г. Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева

Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2022 г. – 15 000 лева

Краен срок за подаване на проектни предложения по електронен път или внесени на ръка: до 17:00 часа на 19.08.2022 г. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо при същия срок на подаване.

Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа.

Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адрес proekti@lyaskovets.bg, а на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - www.mig-zaedno.eu.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, тел. 0894 / 621 167, е-mail: maria2021@abv.bg и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, тел. 0887 / 404 278, e-mail: proekti@lyaskovets.bg.