На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. беше прието Решение за изменение и допълнение на Методическите норми за прилагане на Закона за благоустрояване на земите бр. 138/2004 г., одобрена с Решение на Правителството № 1872/2005 г.

Една от измененията, внесени с този нормативен акт, има за цел да установи начина на разпределяне и одобряване на разходите в квотата до 50%, свързани с потреблението на електроенергия, необходима за работата на агрегатите или поливното оборудване.

Тези разходи се поемат от АНИФ - Националната агенция за подобряване на земите, в рамките на средствата, отпуснати от бюджета на Министерството на земеделието и развитието на селските райони за тази цел.

Същевременно с този нормативен акт се урежда процедурата за уреждане на разходите, до 50%, свързани с потреблението на електроенергия, необходима за работата на инертни материали или поливни съоръжения, за които се предоставя вода за напояване на базата на многогодишни/ сезонни договори.