Две общини в крайграничната зона, Виделе (Румъния)и Лясковец (България) съвместно изпълняват проект „Приказки за култура, история и природа“, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България

Партньори:

Водещ партньор: Община Виделе (Окръг Телеорман), Румъния

Проектен партньор: Община Лясковец (Област Велико Търново), България

Цел на проекта:да насърчи опазването на природните ресурси и културни традиции чрез развитието на интегрирани туристически продукти като модел за устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион на Румъния и България.

Период за изпълнение: 24 месеца (12.09.2018 – 11.09.2020)

Общ бюджет: 1 097 962,10 евро                

Дейности по проекта:

  • Подготовка на проекта
  • Дейности по управление на проекта
  • Подготовка на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, история, природно и културно наследство.
  • Инвестиции – модернизация на градски парк във Виделе, реконструкция на зона за отдих в село Козаревец и Градски парк в Лясковец
  • Комуникационни дейности

Целеви групи:

  • Публични органи на национално, регионално и местно ниво;
  • Неправителствени организации в областта на туризма, културата и образованието
  • Институции в областта на образованието
  • Малки и средни предприятия в туризма, в това число и доставчици на туристически услуги (хотели, ресторанти, организатори на туристически събития, и др.)
  • Обществеността, участници в събития, организирани в рамките на (11 събития, както следва: 3 кулинарни фестивала във Вииделе, 3 кулинарни фестивала в Лясковец, 1 фолклорен фестивал във Виделе, 1 1 фолклорен фестивал в Лясковец, “Деня на Марин Преда” във Виделе, 1 културно събитие в Лясковец, 1 детски лагер във Виделе)

Очаквани резултати от проекта: 1000 участници в събития организирани по проекта, разработен интегриран туристически продукт, 1 съвместна стратегия за валозиризане на културно, природно и историческо наследство.

Въвеждащата прес конференция по проекта се проведе на 6 Ноември 2018, с начален час: 11 часа, в сградата на Община Виделе, ул. Република 2.

“TALES Приказки за култура, история и природа“, № ROBG-413

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

0 Comments
Aug 28, 2019 By andreip