Две общини от трансграничния регион – Лясковец (България) и Виделе (Румъния) обявиха началото на партньорски проект за създаване на „Мрежа за зелени работни места“ - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”

Партньори:

Водещ партньор: Община Лясковец (област Велико Търново), България

Проектен партньор: Община Виделе (окръг Телеорман), Румъния

Обща цел на проекта: Да разшири възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България.

Период за изпълнение: 24 месеца (24.04.2017г. – 24.04.2019г.)

Бюджет на проекта: 1 219 573,08 евро

Дейности по проекта:

 1. Дейности по управление на проекта.
 2. Дейности по информация и публичност.
 3. Развитие на трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие.
 4. Разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна платформа за зелени работни места в селските райони.
 5. Доставка и инсталиране 4 инфо-киоски, поставени на обществени места в двете общини - Община Лясковец и Община Виделе.
 6. Организиране на съвместни обучителни програми и курсове за подобряване на мобилността в селските райони.
 7. Организиране на езикови курсове за повишаване на мобилността на работната сила.
 8. Организиране на съвместни трансгранични базари (трудови борси) за насърчаване на идеи, възможности и добри практики за създаване на заетост в трансграничния регион.
 9. Организиране на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория” за предприемачи от трансграничния регион.

Основни целеви групи:

 • жители на селските райони от трансграничния регион;
 • малки и средни предприятия в сферата на екотуризма и органичното земеделие;
 • нестопански организации и асоциации от трансграничния регион.

Очаквани резултати от проекта - 250 участници в 6 професионални обучения за зелени работни места и мобилност, 500 участници в специализирани езикови курсове, 160 участници в на съвместни трансгранични базари (трудови борси), 100 участници в 5 издания на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория”

“„Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България”,№ 16.4.2.070

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

 

0 Comments
Aug 28, 2019 By administrator